Vapaa-ajan kalastus palautettava liikuntaedun piiriin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on tehnyt kirjallisen kysymyksen vapaa-ajan kalastuksen palauttamisesta liikuntaedun piiriin. Kysymyksellään Myllykoski kirittää hallitusta laajentamaan liikuntaedun soveltamisalaa koskemaan esimerkiksi kalastuslupia tai kalastusopaspalveluita vielä ennen vaalikauden päättymistä.

 

Valtiopäivätoimi on jatkoa Myllykosken vuonna 2020 asiasta tekemälle toimenpidealoitteelle, joka sai eduskunnassa kannatusta yli puoluerajojen. Aloitteen pohjalta valtiovarainministeriössä laadittiin selvitys kulttuuri- ja liikuntaedun käyttöalan laajentamisesta.

 

  • Vielä on aikaa laittaa tuulta purjeisiin, jotta kalastuksen iloista pääsisi nauttimaan yhä useampi matalammalla kynnyksellä. Sekä tuoreessa valtiovarainministeriön selvityksessä että maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa valtion ensi vuoden budjetista näytetään vihreää valoa laajennukselle, Myllykoski toteaa.

 

Liikuntaedun soveltamisalasta päätetään vero-ohjeessa, joissa liikunta määritellään fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka ylläpitää taikka parantaa työntekijän fyysistä hyvinvointia ja terveyttä. Monet toimialan järjestöt, kuten Kalatalouden Keskusliitto ovat jo pidempään ajaneet kalastuksen saattamista liikuntaedun piiriin pitäen nykyistä käytäntöä perusteettomana.

 

  • Jokainen siimaan tarttunut tietää, että kalastus pitää sekä mielen että ruumiin vetreänä. Kevyt luonnossa liikkuminen tekee hyvää ja stressitasot painuvat pohjalukemiin kohoa tuijotellessa. Kalastuslupien hinnoissa on jälleen nousupaineita, ja laajennus madaltaisi osaltaan harrastamisen kynnystä. Kysymys on myös elinkeinojen tukemisesta sekä kansallisen kulttuurimme vaalimisesta, Myllykoski huomauttaa.

 

Alla kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

 

Kirjallinen kysymys

vapaa-ajan kalastuksen palauttamisesta liikuntasetelin piiriin

 

Eduskunnan puhemiehelle

 

Työnantaja voi tarjota työntekijälle omaehtoisen liikuntaedun, jonka tarkoituksena on edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia verotuksellisin keinoin. Tyypillisin tapa liikuntaedun toteuttamiselle on liikunta- ja kulttuurisetelit, eli virikesetelit, jonka työnantaja voi vähentää verotuksessa, ja joka on vastaavasti työntekijälle verovapaa. Verohallinto määrittelee ohjeessaan, että mitkä liikuntamuodot kuuluvat verovapaan liikuntasetelin soveltamisalaan.

 

Toimenpidealoitteessa TPA 146/2020 vp ehdotettiin, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vapaa-ajan kalastuksen palauttamiseksi työntekijöille tarjottavien verotuettujen omaehtoisten liikuntaetujen joukkoon siten, että jatkossa erilaisia kalastuspalveluja ja kalastukseen liittyviä maksuja voi maksaa myös liikuntasetelillä tai muulla vastaavalla maksuvälineellä.

 

Hallitus linjasi syksyllä 2021 talousarvioneuvottelussaan, että kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöalan laajentamista selvitetään erillisellä selvityksellä. Valtiovarainministeriön laatimassa selvityksessä (VN/15545/2022) todetaan, että liikunta- ja kulttuuriedun soveltamisalan tarkentamista voidaan pitää yksittäisiltä osin perusteluna. Esimerkkinä perustelluista edun laajentamisen mahdollisuuksista mainitaan henkilön fyysistä aktiivisuutta vaativat harrastukset, joista kalastus nostetaan edelleen esille yhtenä esimerkkinä. Valtiovarainministeriön selvityksen perusteella voidaan pitää perusteltuna, että edun soveltamisalaa laajennettaisiin myös kalastukseen. Vaikka kalastus aktiviteettina on ilmaista, voisi esimerkiksi kalastuslupien tai kalastusopaspalveluiden hankkiminen olla edun piirissä, kuten TPA 146/2020 vp esittää.

 

Myös maa- ja metsätalousvaliokunta huomioi asian omassa hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 koskevassa lausunnossaan (MmVL 25/2022 vp). Lausunnossa valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus arvioi selvityksen perusteella verovapaan omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun käyttöalan laajennusmahdollisuuksia, ja kiirehtii toimia virikeseteleiden käytön laajentamiseksi vapaa-ajankalastukseen ja metsästykseen.

 

Vapaa-ajan kalastus sekä metsästys parantavat ja ylläpitävät fyysistä kuntoa sekä vähentävät stressiä. Ne ovat niin ikään tärkeä osa suomalaista kulttuuria, jonka lisäksi laajennuksella olisi myönteisiä vaikutuksia myös kalastuspalveluita tarjoaville yrityksille.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mihin toimiin hallitus voisi vielä ryhtyä, että laajaa kannatusta nauttiva toive saada vapaa-ajan kalastus palautettaisiin työntekijöille tarjottavien verotuettujen omaehtoisten liikunta- ja kulttuuriedun soveltamisalaan joukkoon siten, että jatkossa erilaisia kalastuspalveluja ja kalastukseen liittyviä maksuja voi maksaa myös liikuntasetelillä tai muulla vastaavalla maksuvälineellä?