Tag Archives: EU

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa keltaisten sulkuviivojen palauttamista takaisin Suomen teille.


Keltaiset sulkuviivat korvattiin valkoisilla vuoden 2018 tieliikennelain uudistuksen yhteydessä ja ne ovat siirtymäajan puitteissa hiljalleen katoamassa tiemerkinnöistä.

– Sulkuviivojen keltainen väri on ollut perusteltu monestakin syystä. Entisen tiehallinnon selvityksessä todetaan, että Suomen lumisilla teillä keltainen väri erottuu lähietäisyydellä paremmin, sen merkitys ymmärretään ja yleisestikin tielläliikkujat reagoivat väreihin herkästi. Voisi sanoa, että keltaisen värin varoittava luonne on suomalaisilla selkärangassa.

Kyse on liikenneturvallisuuden kannalta tärkeästä asiasta, huomauttaa Myllykoski.

Uudistusta perusteltiin pääosin sillä, että useimmissa muissa Euroopan maissa on käytössä yksiväriset tiemerkinnät ja siksi on hyvä pyrkiä merkintöjen yhtenäisyyteen EU:n tasolla.

– Suuressa osassa Euroopan maita ei ole Suomen kaltaista talvea tai lunta ei ylipäänsä sada laisinkaan. Myös EU:n asiaa koskevassa direktiivissä todetaan, että sen soveltamisessa on huomioitava jäsenmaiden erityisolosuhteet. Sulkuviivojen värin vaihtaminen kertoo maalaisjärjen puutteesta ja on osoitus ylikuuliaisesta sääntöjen noudattamisesta, vaikka joissain tapauksissa yhdenmukaistaminen voi ollakin perusteltua, linjaa Myllykoski.


Alla kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Eduskunnan puhemiehelle

Keltaiset sulkuviivat poistettiin Suomen teiltä vuoden 2018 tieliikennelain uudistuksen yhteydessä ja korvattiin siirtymäajan puitteissa valkoisilla. Tieliikennelain mukaan ajoneuvo ei saa ylittää sulkuviivaa tai ajaa sen päällä. Niiden avulla osoitetaan tienkäyttäjälle, milloin on kiellettyä siirtyä vastaantulevien kaistalle esimerkiksi edellä ajavan ohittamista varten.

Tiehallinnon (nykyinen Väylävirasto) selvityksessä (35/2008) tuodaan ilmi seikkoja, jotka puhuvat keltaisen sulkuviivan säilyttämisen puolesta. On ensinnäkin syytä ottaa huomioon Suomen talviolosuhteet, joissa keltaisen värin voi varsinkin lähietäisyydeltä erottaa paremmin valkoisen lumen ja jään alta[1]. Selvityksessä todetaan myös, että värikoodatut kohteet havaitaan nopeammin ja helpommin, sillä ihmisaivot käsittelevät väri-informaatiota pitkälti automatisoidusti. Tieliikennelain uudistamiseen liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 180/2017) todetaan, että päivänvalossa keltainen tiemerkintä koetaan valkoista kirkkaampana.

Värien merkitys on oppimisen kautta vahvasti sisäistettyä ja niitä tulkitaan arjessa melko mutkattomasti. Ei ole liikaa sanottu, että keltaisen värin varoittava luonne on suomalaisilla selkärangassa. Myös alkuperäisessä hallituksen esityksessä tunnistetaan, että kuljettajat todennäköisesti kunnioittavat keltaista sulkuviivaa valkoista enemmän. Sulkuviivoilla asetetaan ehdoton kielto ohituksille vaarallisissa ja riskialttiissa tiestön kohdissa – siksi niillä on korostunut rooli liikenneturvallisuuden kannalta. Tästä johtuen on ensiarvoisen tärkeää, että sulkuviiva näkyy hyvin ja sen tulkinta on nopeaa sekä yksiselitteistä.

Sulkuviivojen värin vaihtamista keltaisesta valkoiseen perusteltiin sillä, että lähes kaikissa muissa EU-maissa sulkuviivat ovat valkoisia. Suurimmassa osassa muita EU-maita ei kuitenkaan ole Suomen talven kaltaista talvea – monissa maissa ei sada lainkaan lunta vuoden aikana. Vaikka monien käytäntöjen ja standardien yhdenmukaistaminen EU-alueella onkin perusteltua, ei sulkuviivojen värin osalta näin kuitenkaan ole, sillä tällöin sivuutetaan Suomen tieliikenteen erityisolosuhteet. Asia on pantu merkille myös EU:ssa, sillä tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetussa direktiivissä (2019/1936) huomautetaan, että olosuhteet eri vuodenaikoina vaihtelevat huomattavasti eri jäsenvaltioissa, ja nämä olosuhteet on syytä ottaa asianmukaisesti huomioon direktiivin soveltamisessa kansallisessa lainsäädännössä. Siten sulkuviivojen värin muuttaminen yhdenmukaistamispaineen vuoksi on osoitus Suomen heikosta EU-vaikuttamisesta sekä ylikuuliaisesta sääntöjen noudattamisesta. On myös syytä panna merkille, että Suomella on ollut keltaisten sulku- ja varoitusviivojen käytön mahdollistava varauma kansainvälistä liikennemerkkisopimusta täydentävässä eurooppalaisen sopimuksen tiemerkintäpöytäkirjassa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Eikö Suomessa tulisi harkita palattavan sulkuviivojen keltaiseen väriin liikenneturvallisuuden varmistamiseksi?

[1] Myös Liikenneturva on tuonut esille tieliikennelain valmistelun yhteydessä vastustavansa sulkuviivan värin muuttamista juuri sillä perusteella, että keltainen väri erottuu paremmin lumen ja jään läpi.

TIEDOTE 11.5.2021
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen poikkeusluvalla ammutun valkoposkihanhen ja merimetson hyödyntämisen sallimiseksi. Lakialoitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa.

Rauhoitetun valkoposkihanhen tai merimetson saa ampua vain viranomaisen poikkeusluvalla. Tähän lakialoitteessa ei puututa. Vahinkojen ehkäisemiseksi luvanvaraisesti ammuttu lintu pitää kuitenkin tällä hetkellä haudata tai polttaa. Lakialoitteen tarkoitus on sallia tällaisten poikkeusluvalla ammuttujen lintujen hyödyntäminen ruuaksi.

...lue lisää

Tiedote 22.12.2020
Julkaisuvapaa heti

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle Euroopan unionin biodiversiteettistrategiasta. Myllykoski on huolissaan mahdollisesta kansallisen päätösvallan kaventumisesta metsäpolitiikassa, ja sen mahdollisista seurauksista työpaikoille ja kestävälle metsänkäytölle Suomessa.

...lue lisää

Teinpä kirjallisen kysymyksen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle siitä, miksi EU:n lintudirektiiviä ei sovelleta Suomessa kuten naapurimaissamme.* Merimetsojen, kuten myös valkoposkihanhien, häirintään aiheuttamiensa haittojen ehkäisemiseksi on meillä erittäin vaikeaa saada poikkeuslupia.

...lue lisää