Kirjallinen kysymys yhdistettyjen peltolohkojen korvauskelpoisuudesta

Maanviljelyksessä peltolohkojen yhdistämisellä voidaan vähentää päisteiden eli pellon päätyihin tai muille pellon reuna-alueille jäävien heikkotuottoisten viljelyalueiden määrää. Yhdistämisessä muodostuu lohkoja, joiden viljelytehokkuus paranee kaikilta osin, mitä voidaan pitää järkevänä ja tavoiteltavana päämääränä. 

Tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskevaa hallituksen esitystä (HE 165/2022 vp) käsitellessään eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta pyysi maa- ja metsätalousministeriöltä kuulemisessa tarkentavaa lisäselvitystä muun muassa peltolohkoihin sekä niiden tuki/korvauskelpoisuuteen liittyen. Vastauksena saadussa maa- ja metsätalousministeriön laatimassa muistiossa (Aho, Ruuska & Knaapi, 2022) todetaan peltolohkojen yhdistämisestä seuraavaa:

"Jos halutaan yhdistää kaksi vanhaa viljelyssä olevaa peruslohkoa yhdeksi poistamalla niiden välissä oleva oja, tämä voidaan tehdä edellyttäen, että muut peruslohkoa rajaavat elementit kuten omistajuus eivät rajoita kahden alkuperäisen lohkon yhdistämistä. Uudelle lohkolle ei synny ehdollisuuden nurmipeitevaatimusta. Jos vanhat lohkot olivat korvauskelpoisia, myös näin syntynyt uusi lohko on korvauskelpoinen"

Valiokunta toisti mietinnössään (MmVM 14/2022 vp) muistiossa esitetyn kannan yhdistettyjen lohkojen korvauskelpoisuudesta. Tällä hetkellä kuitenkin Ruokavirasto ohjeistaa viljelijöitä siten, että yhdistettyjen peltolohkojen kohdalla poistettujen ojien hyväksyttävä osuus on enintään 5 % koko peltolohkon pinta-alasta viitaten päistehaittaan. Tämä kanta on ristiriidassa yllä esitetyn maa- ja metsätalousministeriön näkemyksen sekä eduskunnan ottaman kannan kanssa, jossa myös poistettu oja luetaan kokonaisuudessaan osaksi yhdistämällä muodostunutta uutta korvauskelpoista lohkoa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä maa- ja metsätalousministeri aikoo tehdä, jotta eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan tahto yhdistettyjen peltolohkojen korvauskelpoisuudesta toteutuu?